Strona główna >> Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin Nagrody za wybitne osiągnięcia w badaniach z dziedziny chemii analitycznej dla młodych naukowców

  1. Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk ustanawia coroczną nagrodę za wybitne osiągnięcia w badaniach z dziedziny chemii analitycznej dla młodych naukowców osiągnięte w okresie 4 lat przed złożeniem wniosku, którzy nie ukończyli w danym roku wieku 40 lat (granica wieku może być przesunięta w przypadku skorzystania z urlopu związanego z macierzyństwem lub przerwy w pracy spowodowanej względami zdrowotnymi).
  2. Po ogłoszeniu konkursu zgłoszenia kandydatury do nagrody może dokonać wyłącznie członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Przedmiotem wniosku może być osiągnięcie naukowe przedłożone w celu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego udokumentowane dorobkiem (publikacje, opracowania książkowe, patenty)  lub cykl publikacji w czasopismach o obiegu międzynarodowym.
  3. Po ogłoszeniu Konkursu wnioski są składane przez kandydata wyłącznie drogą elektroniczną w postaci pakietu plików przesłanego do dnia 20 stycznia roku przyznania nagrody do członka Prezydium KChA PAN odpowiedzialnego za przeprowadzenie Konkursu. Wniosek powinien zawierać: list przewodni i opinię rekomendującego członka Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz dokumentację wystąpienia o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami lub zbiór publikacji (w formacie PDF).
  4. Zgłoszone osiągnięcia naukowe są rozpatrywane przez Komisję złożoną z członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN, kierującą się przede wszystkim wartością merytoryczną osiągnięcia, jego nowatorstwem oraz obecnością jego wyników w światowej literaturze naukowej.
  5. Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Wnioski Komisji konkursowej zatwierdza Komitet w glosowaniu tajnym. W przypadku, gdy żadne osiągnięcie nie uzyska większości głosów, głosowanie powtarza się po wykluczeniu kandydatury ocenionej najniżej. Przy braku takiej większości w trzech kolejnych głosowaniach Komisja nie przyznaje nagrody w danym roku. Jeżeli do konkursu zostanie zgłoszone osiągnięcie, którego recenzentem był członek Komisji lub było opracowane w jednostce, w której jest zatrudniony zostaje on wyłączony z udziału w procedurze decydującej o przyznaniu nagrody w danej edycji. W takich przypadkach Przewodniczący KChA PAN może wskazać i zaprosić do głosowania ekspertów spoza składu Prezydium. Nagrodę przyznaje Komitet Chemii Analitycznej PAN na wniosek Komisji.
  6. Komitet może odstąpić od przyznania nagrody w danej edycji konkursu.
  7. Laureat jest zobowiązany do prezentacji treści nagrodzonych osiągnięć naukowych w formie 30‑minutowego wykładu podczas plenarnego zebrania KChA PAN.