Strona główna >> Regulamin konkursu na najlepsze doktoraty

Regulamin konkursu na najlepsze doktoraty

Regulamin Konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepsze prace doktorskie z dziedziny chemii analitycznej

 1. KChA PAN corocznie ustanawia sześć nagród za prace doktorskie z dziedziny chemii analitycznej.
 2. Fundatorami nagród są firmy: 
  • LECO Poland (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas),
  • LGC Standards (Nagroda za wprowadzanie zasad metrologii w pomiarach chemicznych), 
  • MS Spektrum (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską z analitycznej spektrometrii),
  • Polygen (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską z chemii analitycznej), 
  • Perlan Technologies (Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską związaną z rozwojem technik rozdzielania),
  • WITKO (Nagroda za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analizy).
 3. Informacje o rozpoczęciu bieżącej edycji wraz z terminarzem będą umieszczane na stronie domowej Komitet Chemii Analitycznej PAN.
 4. Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie prac obronionych w okresie 2 lat przed ogłoszeniem Konkursu.
 5. Wnioski/prace do nagrody mogą zgłaszać członkowie Komitetu Chemii Analitycznej PAN, promotorzy, recenzenci pracy, dziekani oraz rady wydziałów, w których była broniona praca.
 6. W danej edycji Konkursu jedna praca doktorska może być zgłoszona jeden raz i tylko do jednego rodzaju nagrody.
 7. Wnioski są składane wyłącznie drogą elektroniczną w postaci pakietu plików przesłanego w określonym terminie do członka Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej PAN odpowiedzialnego za przeprowadzenie Konkursu. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty (w formacie PDF):
  • list przewodni Wnioskodawcy (max 1 strona A4) zawierający: dane osobowe autora pracy i promotora, tytuł rozprawy, datę obrony, wskazanie rodzaju nagrody, informację na temat głównych osiągnięć i elementów nowości (max 5),
  • recenzje,
  • listę publikacji związanych z treścią pracy doktorskiej wraz z wartościami IF (wyłącznie prace opublikowane lub co najmniej przyjęte do druku w czasopismach z tzw. Listy filadelfijskiej).
 8. Zgłoszone wnioski (prace) oceniają członkowie Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej PAN kierując się przede wszystkim wartością merytoryczną pracy, jej nowatorstwem oraz obecnością jej wyników w literaturze naukowej.
 9. Wyniki Konkursu są ustalane po dyskusji na podstawie list rankingowych ułożonych według malejącej liczby uzyskanych punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej prac uzyska takie same najwyższe noty, głosowanie powtarza się po wykluczeniu prac niżej ocenionych.
 10. W głosowaniu dotyczącym przyznania określonej liczby punktów dla danej osoby nie biorą udziału członkowie Prezydium, którzy byli promotorami lub recenzentami zgłoszonych do niej prac lub współautorami publikacji wymienionych w pkt. 7 wniosków. W takich przypadkach Przewodniczący KChA może wskazać i zaprosić do głosowania ekspertów spoza składu Prezydium.
 11. Komitet może odstąpić od przyznania nagrody w danej edycji lub kategorii.
 12. Finalne wyniki Konkursu nie podlegają odwołaniu.
 13. Wnioskodawcy oraz sponsorzy nagród są informowani o wynikach Konkursu drogą elektroniczną. Informacja o nich jest podawana na stronie domowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz w czasopiśmie Analityka.
 14. Uroczyste wręczenie nagród następuje w trakcie konferencji naukowych organizowanych pod patronatem Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Laureaci są wówczas zobowiązani do prezentacji treści nagrodzonych prac w formie 15-minutowych wykładów.
 15. W przypadku prezentowania wyników nagrodzonych prac na konferencjach, sympozjach itp., Laureaci są zobligowani do informowania publiczności o wyróżnieniu nadanym przez Komitet Chemii Analitycznej PAN.