Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN w konkursie na najlepsze prace doktorskie (edycja 2018)

Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk na posiedzeniu w dniu 12 marca 2018 roku rozpatrzyło wnioski nadesłane na konkurs „Najlepsze prace doktorskie‘2018”. Do konkursu można było zgłaszać prace doktorskie obronione w latach 2016 i 2017. Wnioski do konkursu mogli składać członkowie KChA, promotorzy i recenzenci prac doktorskich oraz dziekani wydziałów, na których odbyła się obrona pracy doktorskiej.

Nagrody ufundowało sześć firm wiodących na polskim rynku analitycznym:
LECO Poland sponsoruje nagrodę za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas,
LGC Standards jest fundatorem nagrody za najlepszą pracę doktorską dotyczącą wprowadzania zasad metrologii w pomiarach chemicznych,
MS Spektrum sponsoruje nagrodę za najlepszą pracę z analitycznej spektrometrii,
Perlan Technologies jest sponsorem nagrody za najlepszą pracę związaną z rozwojem technik rozdzielania,
Polygen jest fundatorem nagrody za najlepszą rozprawę z chemii analitycznej,
Witko sponsoruje nagrodę za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analiz.

Do konkursu zgłoszono 21 prac (w nawiasach podano nazwiska promotorów):

 • Katarzyna Bernacik (prof. Andrzej L. Dawidowicz), Transformacja rutyny w procesie jej ekstrakcji i przetwarzania surowców roślinnych,
 • Marta Borecka (prof. Piotr Stepnowski, dr hab. Ksenia Pazdro), Study on the exposure and potential consequences of the presence of pharmaceutical residues in the coastal area of the southern Baltic Sea,
 • Marcin Dąbrowski (prof. Włodzimierz Kutner), Makroporowate warstwy przewodzących polimerów wdrukowywanych molekularnie (MIPs) jako elementy rozpoznające chemosensorów do selektywnego wykrywania wybranych substancji o znaczeniu biologicznym,
 • Marta Jarczewska (prof. Elżbieta Malinowska), Studies on the nature of nucleic AIDS – analyte interactions in recognition layers of biosensors,
 • Renata Jędrkiewicz (prof. Jacek Namieśnik), Development and application of different strategies for determination of monochloropropanediols fatty acid esters in samples of edible fats and food products with content of fats,
 • Anna Kiełbasa (prof. Bogusław Buszewski), Nowej generacji materiały odniesienia do analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w różnych matrycach środowiskowych i biologicznych,
 • Monika Marcinkowska (prof. Danuta Barałkiewicz), Wielopierwiastkowa analiza specjacyjna wody zaawansowaną techniką sprzężoną HPLC/ICP-DRC-MS,
 • Joanna Matys (prof. Andrzej L. Dawidowicz), HS-SPME w ocenie jakości olejkodajnych materiałów roślinnych,
 • Zuzanna Okulus (prof. Adam Voelkel), Otrzymywanie oraz charakterystyka dentystycznych materiałów kompozytowych,
 • Tadeusz Pilipczuk (prof. Agnieszka Bartoszek), Opracowanie nowych metodyk oznaczeń ilościowych i jakościowych izotiocyjanianów oraz związków indolowych w próbkach roślin z rodziny Brassicaceae,
 • Tomasz Rejczak (dr hab. n. med. Tomasz Tuzimski), Optymalizacja warunków oznaczania ksenobiotyków i innych substancji toksycznych w próbkach o złożonych matrycach metodą chromatografii cieczowej,
 • Małgorzata Rutkowska (prof. Jacek Namieśnik, prof. Piotr Konieczka), Badanie jednorodności i trwałości kandydatów na materiały odniesienia (gleba, osad denny, tkanka śledzia, tkanka dorsza, tkanka kormorana) na podstawie wyników oznaczania całkowitej zawartości rtęci i metylortęci,
 • Ilona Sadok (dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko, prof. UMCS), Zastosowanie elektrod modyfikowanych polimerem i metalem w oznaczeniach woltamperometrycznych,
 • Adam Sajnóg (prof. Danuta Barałkiewicz), Zastosowanie metody ablacji laserowej połączonej z ICP-MS do oznaczania i wizualizacji rozmieszczenia pierwiastków w miękkich tkankach ustrojowych,
 • Karolina Stypułkowska (prof. Zbigniew Fijałek), Oznaczanie wybranych antybiotyków amino glikozydowych oraz ich zanieczyszczeń metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z detekcją wyładowań koronowych i spektrometrii mas,
 • Katarzyna Szramowiat (prof. Janusz Gołaś), Chemiczna charakterystyka i identyfikacja źródeł aerozoli atmosferycznych pochodzących z aglomeracji krakowskiej,
 • Magdalena Śliwińska-Bartel (prof. Waldemar Wardencki), Ocena autentyczności wybranych napojów spirytusowych z wykorzystaniem elektronicznych zmysłów, technik chromatograficznych i spektroskopowych oraz oceny sensorycznej,
 • Paweł Świt (prof. Paweł Kościelniak), Badanie i eliminacja efektów interferencyjnych z zastosowaniem innowacyjnych metod kalibracyjnych,
 • Justyna Walczak (prof. Bogusław Buszewski), Lipidomika – separacja i identyfikacja frakcji biologicznie aktywnej z wykorzystaniem sprzężonych technik separacyjnych,
 • Monika Wieczerzak (prof. Jacek Namieśnik), Oszacowanie ryzyka środowiskowego w wyniku działania mieszanin wybranych związków wykazujących aktywność biologiczną,
 • Krzysztof Żamojć (prof. Lech Chmurzyński), Badania fizykochemiczne potencjalnych biosensorów molekularnych reaktywnych form tlenu i azotu.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN zostali:

Dr JUSTYNA WALCZAK (nagroda LECO),
Dr PAWEŁ ŚWIT (nagroda LGC Standards),
Dr ZUZANNA OKULUS (nagroda MS Spektrum),
Dr MONIKA MARCINKOWSKA (nagroda Perlan Technologies),
Dr MARCIN DĄBROWSKI (nagroda Polygen),
Dr TOMASZ REJCZAK (NAGRODA Witko).

Laureatom składamy serdeczne gratulacje, a Fundatorom podziękowania za atrakcyjne nagrody.

Komitet Chemii Analitycznej PAN